Tennisbanen

Hoera, de tennisbanen zijn klaar  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hulde aan Frans, Henk, Owe, Johannes en Ype.
De mannen hebben in de afgelopen dagen hard gewerkt.
Vrijdag en/of zaterdagmorgen worden de allerlaatste acties nog uitgevoerd en dan kan voor iedereen het seizoen van start.
We hopen veel leden op de banen te zien en natuurlijk verwachten we iedereen bij de geplande activiteiten.

Namens het bestuur,
bedankt voor de arbeid mannen!!

 

Schoonmaak kantine

Zaterdag 23 maart:

Rond 10.00 uur vanmorgen stonden er 7 vrijwilligers
klaar om de kantine schoon te maken.
Er is hard gewerkt en alles ziet er nu weer spic en span uit.
Wat ons betreft kan er op 6 april gestart worden.
Bedankt vrijwilligers !!!!!!!!!!!!!!!!

Hopelijk zit het weer nog even mee voor de baancommissie, zodat de banen ook op tijd klaar kunnen zijn.

namens het bestuur, Thea van der Sloot

Competitienieuws

Competitienieuws

 

Er zijn dit jaar helaas geen teams die zich hebben ingeschreven bij mij voor de KNLTB voorjaarscompetitie. Bijzonder jammer natuurlijk. Maar jullie hebben nog een kans. Er is dit jaar namelijk ook een zomeravondcompetitie. Voor nadere info zie hieronder.

 

Zomeravondcompetitie.

De Zomeravondcompetitie is een recreatieve competitie, op zeven woensdagavonden in mei en juni. Deze competitie is alleen voor spelers en speelsters van 17 jaar en ouder en is geschikt voor alle speelsterktes.

Vier dubbels

Elke competitiedag bestaat uit vier dubbels. Dat kan 4x HD zijn, 4x DD of DD, HD en 2x GD. Voor deze competitie geldt Compact Spelen. Compact spelen houdt in dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. In de praktijk ga je ook merken dat ‘Compact Spelen’ de duur van een partij verkort.

Op basis van onderstaande klasse-indeling zullen de teams op actuele rating per klasse worden ingedeeld:

  • 1e klasse              teamgemiddelde kleiner dan 12
  • 2e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 12 en kleiner dan 14
  • 3e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 14 en kleiner dan 16
  • 4e klasse              teamgemiddelde gelijk aan 16 of hogerDe speeldagen voor zomer 2019 zijn woensdag 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2019.
  • Teams en spelers 
  • Speeldagen

 

Elk team bestaat uit minimaal 4 spelers.

 

Inschrijven van teams

-Jullie kunnen je inschrijven tot 5 maart 2019 inschrijven voor de Zomeravondcompetitie door een mail te sturen naar mij. Mocht je niet een volledig team hebben kun je dat bij mij aangeven dan jan ik er misschien voor zorgen dat er een compleet team kan worden gemaakt.

-Het inschrijfgeld voor deelname aan de Zomeravondcompetitie 2019 is € 37,71 per team. Competitieteams van verenigingen worden pas ingeschreven zodra het inschrijfgeld is ontvangen.

Compact Spelen

Voor de Zomeravondcompetitie geldt Compact Spelen: bij de 40-40 stand wordt er gebruik gemaakt van het Beslissend Punt Systeem (BPS) en er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten) gespeeld op het moment dat in een dubbel de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB.nl ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13.

 

Voor meer informatie kijk op de site van de KNLTB of informeer bij competitieleider:

 

Reinder Oosterbos

Tel. 06-22607570 email: r.oosterbos@upcmail.nl

 

 

 

 

Jaarvergadering

Beste leden van de LTC Ferwerderadiel,

 

zoals reeds eerder is gemeld houden wij de jaarvergadering en nieuwjaarsborrel op donderdag 24 januari in onze kantine van de tennisclub.

De aanvang is 19.30 uur.

De agenda en het jaarverslag is reeds eerder aan jullie gemaild.

Ook is er nog gelegenheid je aan te melden voor het wintertoernooi op zaterdagmiddag 23 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Graag tot morgen.

Vriendelijke groeten

Het bestuur

 

Wintertoernooi

Beste leden van de LTC Ferwerderadiel,

 

Het waait hard en de regen valt naar beneden, of te wel de sombere dagen van januari 2019.

Maar om deze sombere periode te overbruggen gaan we weer een wintertoernooi organiseren.

Op zaterdag 23 februari van 13.00 uur tot 17.00 uur kan er weer getennist worden in de hal in Froubuurt.

Omdat de hal gereserveerd moet worden is het belangrijk je snel op te geven via deze mail of 0655368298 voor 30 januari.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen de kosten ongeveer € 10,00 p.p zijn.

Koffie/thee 1x gratis, oranjekoek gratis en wellicht nog wat warme hapjes en dat allemaal voor € 10,00.

Let wel opgeven is ook betalen.

Verdere informatie volgt nog wel, als het doorgaan definitief is.

Vriendelijke tennisgroeten,

De organisatie.

 

agenda voor de ledenvergadering op 24 januari

Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel 2019.
Hierbij nodigt het bestuur U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de L.T.C Ferwerderadiel. De vergadering wordt gehouden op donderdag 24 januari 2019 in de tenniskantine op het sportcomplex”de Boppeslach”te Ferwert.

Aanvang 19.30 uur.
Agenda
1.   Opening en mededelingen door de voorzitter.
2.   Vaststellen agenda.
3.   Jaarverslag 2018.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Financieel verslag penningmeester.
6.   Verslag kascommissie penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie.
7.   Begroting 2019.
8.   Vaststellen contributie 2019.
9.   Tennislessen 2019.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.        Klaas Rozema is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering   aanmelden
bij de voorzitter.
12. Jaarverslagen commissies en afscheid en benoeming commissieleden. Activiteiten-Bar-Beheers-Jeugd-Redactie-Wedstrijd.
13. Rondvraag.

notulen ledenvergadering januari 2018

Notulen ledenvergadering LTC Ferwerderadiel van vrijdag 26 januari 2018.
1e De voorzitter opent de vergadering en heet 23 leden en de drie bestuursleden van harte welkom. Daar de ledenvergadering gecombineerd is met de nieuwjaarsborrel, memoreert hij enkele zaken uit 2017 en wenst een ieder een sportief en gezond 2018.
2e De agenda wordt conform het voorstel aangenomen.
3e Het jaarverslag over 2017, welke door het bestuur aan de leden is gemaild wordt goed gekeurd. Marten Wierstra wordt toegevoegd als boomdeskundige.
4e Er zijn geen ingekomen stukken en van 8 leden is een afmelding geweest.
5e Het financieel jaarverslag wordt door de Ype als penningmeester toegelicht. Jurjen Kingma vraagt of de subsidie over de leden gaat of over de vereniging. Ype geeft aan dat dit over de vereniging gaat. Hoe de subsidie in de toekomst gaat lopen is nog een duistere zaak, na de gemeentelijke fusies. Margriet Bozuwa vindt de contributie aan de KNLTB erg fors. De voorzitter en de penningmeester geven tekst en uitleg. Willen wij competitie blijven spelen dan is lid blijven van de bond een must.
6e De kascommissie is bij de penningmeester op visite geweest en heeft aldaar de boekhouding gecontroleerd. Namens de leden van de kascommissie t.w. Durk Teitsma en Johannes Frietema doet de laatste het woord. Hij geeft aan dat de financiële huishouding netjes en verzorgd er uit zag en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Durk Teitsma is aftredend als commissielid en Aukje Bredenoort wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
7e De financiële begroting 2018 wordt door de penningmeester uitgedeeld. Jurjen Kingma vraagt hoe het komt met het baanonderhoud. De penningmeester geeft aan dat het klaar maken van de banen in 2018 wederom in eigen beheer gaat plaats vinden. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018.
8e Het bestuur stelt voor een contributieverhoging van € 10,00 door te voeren. Het is al enkele jaren geleden dat de contributie is aangepast. Gelet op het teruglopend ledenaantal en de soms stijgende kosten is een verhoging absoluut noodzakelijk. Wel zal gekeken worden of een mogelijke verhoging in  de toekomst geleidelijker toe te passen, indien nodig. De vergadering gaat akkoord met de verhoging.
9e De tennislessen in 2018. Ook hier zien wij een duidelijk teruglopen van het aantal deelnemers.
Uit gesprekken met de tennisverenigingen uit onze gemeente blijkt dat ook deze het zelfde probleem hebben. Er zullen in 2018 zeker mogelijkheden zijn om tennislessen te gaan volgen. Het is niet uit te sluiten dat dit in samenwerking gaat met bv. Marrum en Hallum. Het één en ander staat en valt met de animo om te gaan lessen. Een leraar contracteren voor een 2 of 3 tennissers is financieel niet haalbaar. Er zal zo snel mogelijk duidelijkheid komen hoe en waar de lessen gaan plaats vinden.
10e Eén van de mooiste punten in een agenda is de pauze. Hier wordt dan ook goed gebruik van gemaakt.
11e De bestuursverkiezing in dit agendapunt is al jaren een heikel onderwerp. Dit jaar gaat Annette Steegstra het bestuur en de vereniging verlaten. Ondanks dringende oproepen en het benaderen van leden, is het niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Als dit zo doorgaat dan is de vereniging binnen een aantal jaren een vereniging zonder bestuur. Op dat moment dat dit gebeurt is onze tennisvereniging ter ziele, want wettelijk kan dat nu éénmaal niet. De voorzitter vraagt dan ook nog eens na te denken om zitting te nemen in het bestuur. Annette wordt bedankt voor haar inzet voor de vereniging. Helaas is zij niet aanwezig.
12e In dit punt worden alle commissies de gelegenheid gegeven hun zegje te doen. Thea v.d. Schoot vraagt zich af of het uitgeven van onze clubboekje nog wel zinvol is. Algemeen wordt het boekje gezien als een nuttig naslagwerkje in het verenigingsjaar. De activiteiten en wedstrijdcommissie hebben besloten in 2018 de in 2017 reeds ingezette samenwerking nog verder uit  bouwen. Dit wordt ook weer mede veroorzaakt door een onderbezetting van de beide commissies. Durk Teitsma gaat helaas de vereniging verlaten, door wat lichamelijke problemen en is daar door ook niet meer beschikbaar voor de wedstrijdcommissie. Durk wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en hij ontvangt namens de vereniging een presentje. Tjalling zal zijn plaats in de wedstrijdcommissie gaan innemen. Door de wedstrijdcommissie wordt een oproep gedaan om actiever deel te nemen aan toernooien etc. De inkoop voor de kantine zal voorlopig door het secretariaat worden gedaan. Van de beheerscommissie komt de mededeling dat getracht gaat worden ook de banen dit jaar op tijd klaar te hebben, zodat voor dat de competitie gaat beginnen alles klaar is. Maar het weer hebben zij ook niet in de hand, maar gelukkig zijn er wel altijd vrijwilligers te vinden welke het hoofd baanonderhoud Frans Regnerus willen helpen. Van de jeugd en wedstrijdcommissie was niemand aanwezig op de vergadering.
13e Door diverse oud-leden is gevraagd of er een mogelijkheid kan komen donateur te worden van onze tennisclub. Op verzoek van het bestuur heeft Ype zich hier mee bezig gehouden. Het resultaat van zijn denken is aan alle leden gemaild. Hierdoor kon het voorstel tijdens de vergadering positief worden afgesloten en zijn de eerste donateurs reeds ingeschreven.
14e. Het slot van ieder jaarvergadering is de rondvraag. Johannes Frietema vraagt zich af of je lid moet blijven van de bond. In een eerder agendapunt is hierover al enige tekst en uitleg gegeven. Als daar aanleiding toe is zal het bestuur zich over deze vraag gaan beraden. Frans Regnerus vraagt om het slottoernooi later in het jaar te organiseren. De wedstrijdcommissie neemt dit mee in haar overleg. Bote Bouma vraagt zich af of het niet mogelijk is tennislessen in de sporthal te gaan geven. Frits zegt toe dit te bespreken met de ambtenaar van sportzaken in de gemeente. Anneke Papma vraagt of de barcommissie nu bestaat uit twee personen. Frits zal binnenkort wederom een gesprek hebben met Joukje, hoe zij nu één en ander ziet en proberen voor een ieder duidelijkheid te scheppen. Jurjen Kingma bedankt het bestuur voor hun inzet voor de vereniging in 2017. Nu er nieuwe kozijnen met thermopane is geplaatst in de dames kleedkamer, vraagt Johanes Frietema zich af of er niet meer isolatiemaatregelen kunnen worden genomen. Hiervoor is subsidie beschikbaar. De penningmeester geeft aan dat er altijd nog een eigen bijdrage van de vereniging moeten worden betaald. Wel is het zo dat bij vervanging van b.v. kozijnen er voortaan alleen thermopane wordt geplaatst.
15e De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder nog een leuke en lekkere nazit en een tot ziens op de baan.

jaarverslag

Jaarverslag 2018 van de LTC Ferwerderadiel.
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit 3 personen t.w. Frits v.d Lep voorzitter, Ype Papma penningmeester en Klaas Rozema secretaris. Het ledenaantal stond op 1 januari 2018 op 58.
Ook dit jaar werd weer begonnen met het traditionele wintertoernooi in Froubuurt. Met een deelname van ongeveer 22 personen weer een geslaagd toernooi.
Zoals eigenlijk ieder jaar zijn de maanden februari en maart nog stille maanden voor de vereniging . Natuurlijk werd er door de diverse commissies al weer plannen gemaakt en was vooral de beheerscommissie druk om te zorgen dat de banen op tijd klaar zouden zijn. Helaas werkte het weer voor deze commissie niet erg mee. Diverse malen moesten de voorbereidingen worden afgebroken door regen.
Gelukkig is alles toch weer goed gekomen en waren de banen op tijd klaar en was ook de redactiecommissie op tijd klaar met de “Zingende Snaar”.
In de loop van het seizoen kreeg ook de samenwerking tussen de wedstrijd-en activiteitencommissie weer meer vorm en werd er veel samen gedaan.
Naast de sportieve activiteiten in de vereniging hebben we ook helaas weer kennis gemaakt met de andere kant van het leven. Het plotseling overlijden van John Salverda was voor een ieder een verdrietige periode. Deze nestor van het baanonderhoud en onze chef koffiezetter op maandagmorgen zal zeker gemist worden. Hoewel John niet actief meer tenniste, was hij altijd bereidt te helpen op en rond de banen. Zijn stoel aan het hoofd van de tafel op maandagmorgen zal door niemand bezet worden. Deze stoel was van John en blijft van John. Velen waren op 13 juni in Marsum bij de crematie.
Ook op het gebied van tennisactiviteiten is er nog wel het één en ander te vermelden. Gelukkig waren er weer een dames en herenteam actief in de competitie. Wel met wisselende resultaten, maar ook hier was mee doen weer belangrijker dan altijd winnen. Ook de tennislessen welke werden gegeven, gelukkig op ons eigen tennispark, werden redelijk bezocht. Er was in ieder geval veel plezier tijdens het lessen. Jammer dat er aan het jeugdlessen geen vervolg is gegeven. Er wordt nog gekeken waar het manco is opgetreden.
Wederom werd er dit seizoen weer een gemeentelijke tossavond gehouden. Alle verenigingen in de gemeente zouden hieraan mee doen.
Compliment voor onze vereniging dat wij op alle avonden vertegenwoordigd waren, zij het soms maar met 3 spelers, maar toch wij waren er wel. Diverse andere verenigingen schitterden meestal door afwezigheid.
Een ander onbekend fenomeen in onze vereniging is het afgelasten van georganiseerde toernooien. Door de wedstrijdcommissie wordt veel tijd en energie gestoken in het organiseren van toernooien en tossavonden. Vraag niet waarom maar dit jaar was de opkomst op de tossavonden bedroevend laag en ook enkele toernooien werden afgelast door te weinig deelname. Was het de invloed van de Culturele Hoofdstad activiteiten, wij weten het niet. Maar wij werden er niet vrolijk van. Georganiseerde toernooien zijn wel het bruisend hart van een vereniging en we weten allemaal wat er gaat gebeuren als een hart minder gaat slaan. Ook de inkomsten uit de kantine, toch de belangrijkste inkomstenbron van de vereniging, hebben hier dan mogelijk onder te lijden. Gelukkig werden er ook nog wel toernooien gespeeld, zoals het thuisblijverstoernooi met de bbq na afloop. Natuurlijk ging ook het slottoerrnooi op het laatste moment nog gedeeltelijk door. Waarom er zoveel water op zo’n dag moet vallen is mij een raadsel, maar het gebeurde wel. We zullen maar zeggen eind goed al goed en de stampotten van onze dorpsslager smaakten ook dit jaar weer super. De vrijwilligersavond met een rijsttafel uit de keuken van Foswert was van een goede kwaliteit.
Zoals in ieder jaarverslag, blijven er altijd punten welke voor verbetering vatbaar zijn. Het betalen van de contributie per bank gaat de goede kant op. De tijd dat er iemand kwam met grote zak met losgeld is gelukkig voor de penningmeester voorbij. Wel verdiend de invulling van de barlijst en de manier waarop er invulling aan wordt gegeven nog wel enige verbetering. Maar voor 2019 komt dat ook wel weer goed.
Het jaar 2018 heeft naar het idee van het bestuur, niet gebracht wat wij ervan verwacht hadden. Natuurlijk zullen er altijd zaken voor verbetering vatbaar blijven, maar het is een vast gegeven dat wij met z’n allen onze vereniging levendig en levend zullen moeten houden.
Desondanks bedankt het bestuur een ieder welke zich heeft ingezet op welke wijze dan ook voor de LTC Ferwerderadiel.

Uitnodiging

Goedendag,

 

hoewel het nog ver weg lijkt is de jaarwisseling 2018 naar 2019 zo weer voorbij. Zoals elk jaar willen wij graag een ieder in de gelegenheid stellen elkaar een gezond en sportief 2019 toe te wensen. Op donderdag

24 januari 2019 staat de kantine vanaf 19.30 uur open voor een ieder welke onze tennisvereniging een warm hart toe draagt.

Uiteraard zal een drankje en een hapje niet ontbreken.

Om het aangename en het nuttige te combineren is ook de jaarvergadering op 24 januari gepland.

De agenda zal ongeveer 1 week voor de vergadering worden gemaild.

Wij wensen een ieder fijne feestdagen en een gezonde jaarwisseling.

Het bestuur van de LTC Ferwerderadiel.