notulen ledenvergadering januari 2018

Notulen ledenvergadering LTC Ferwerderadiel van vrijdag 26 januari 2018.
1e De voorzitter opent de vergadering en heet 23 leden en de drie bestuursleden van harte welkom. Daar de ledenvergadering gecombineerd is met de nieuwjaarsborrel, memoreert hij enkele zaken uit 2017 en wenst een ieder een sportief en gezond 2018.
2e De agenda wordt conform het voorstel aangenomen.
3e Het jaarverslag over 2017, welke door het bestuur aan de leden is gemaild wordt goed gekeurd. Marten Wierstra wordt toegevoegd als boomdeskundige.
4e Er zijn geen ingekomen stukken en van 8 leden is een afmelding geweest.
5e Het financieel jaarverslag wordt door de Ype als penningmeester toegelicht. Jurjen Kingma vraagt of de subsidie over de leden gaat of over de vereniging. Ype geeft aan dat dit over de vereniging gaat. Hoe de subsidie in de toekomst gaat lopen is nog een duistere zaak, na de gemeentelijke fusies. Margriet Bozuwa vindt de contributie aan de KNLTB erg fors. De voorzitter en de penningmeester geven tekst en uitleg. Willen wij competitie blijven spelen dan is lid blijven van de bond een must.
6e De kascommissie is bij de penningmeester op visite geweest en heeft aldaar de boekhouding gecontroleerd. Namens de leden van de kascommissie t.w. Durk Teitsma en Johannes Frietema doet de laatste het woord. Hij geeft aan dat de financiële huishouding netjes en verzorgd er uit zag en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Durk Teitsma is aftredend als commissielid en Aukje Bredenoort wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
7e De financiële begroting 2018 wordt door de penningmeester uitgedeeld. Jurjen Kingma vraagt hoe het komt met het baanonderhoud. De penningmeester geeft aan dat het klaar maken van de banen in 2018 wederom in eigen beheer gaat plaats vinden. De vergadering gaat akkoord met de begroting 2018.
8e Het bestuur stelt voor een contributieverhoging van € 10,00 door te voeren. Het is al enkele jaren geleden dat de contributie is aangepast. Gelet op het teruglopend ledenaantal en de soms stijgende kosten is een verhoging absoluut noodzakelijk. Wel zal gekeken worden of een mogelijke verhoging in  de toekomst geleidelijker toe te passen, indien nodig. De vergadering gaat akkoord met de verhoging.
9e De tennislessen in 2018. Ook hier zien wij een duidelijk teruglopen van het aantal deelnemers.
Uit gesprekken met de tennisverenigingen uit onze gemeente blijkt dat ook deze het zelfde probleem hebben. Er zullen in 2018 zeker mogelijkheden zijn om tennislessen te gaan volgen. Het is niet uit te sluiten dat dit in samenwerking gaat met bv. Marrum en Hallum. Het één en ander staat en valt met de animo om te gaan lessen. Een leraar contracteren voor een 2 of 3 tennissers is financieel niet haalbaar. Er zal zo snel mogelijk duidelijkheid komen hoe en waar de lessen gaan plaats vinden.
10e Eén van de mooiste punten in een agenda is de pauze. Hier wordt dan ook goed gebruik van gemaakt.
11e De bestuursverkiezing in dit agendapunt is al jaren een heikel onderwerp. Dit jaar gaat Annette Steegstra het bestuur en de vereniging verlaten. Ondanks dringende oproepen en het benaderen van leden, is het niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Als dit zo doorgaat dan is de vereniging binnen een aantal jaren een vereniging zonder bestuur. Op dat moment dat dit gebeurt is onze tennisvereniging ter ziele, want wettelijk kan dat nu éénmaal niet. De voorzitter vraagt dan ook nog eens na te denken om zitting te nemen in het bestuur. Annette wordt bedankt voor haar inzet voor de vereniging. Helaas is zij niet aanwezig.
12e In dit punt worden alle commissies de gelegenheid gegeven hun zegje te doen. Thea v.d. Schoot vraagt zich af of het uitgeven van onze clubboekje nog wel zinvol is. Algemeen wordt het boekje gezien als een nuttig naslagwerkje in het verenigingsjaar. De activiteiten en wedstrijdcommissie hebben besloten in 2018 de in 2017 reeds ingezette samenwerking nog verder uit  bouwen. Dit wordt ook weer mede veroorzaakt door een onderbezetting van de beide commissies. Durk Teitsma gaat helaas de vereniging verlaten, door wat lichamelijke problemen en is daar door ook niet meer beschikbaar voor de wedstrijdcommissie. Durk wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en hij ontvangt namens de vereniging een presentje. Tjalling zal zijn plaats in de wedstrijdcommissie gaan innemen. Door de wedstrijdcommissie wordt een oproep gedaan om actiever deel te nemen aan toernooien etc. De inkoop voor de kantine zal voorlopig door het secretariaat worden gedaan. Van de beheerscommissie komt de mededeling dat getracht gaat worden ook de banen dit jaar op tijd klaar te hebben, zodat voor dat de competitie gaat beginnen alles klaar is. Maar het weer hebben zij ook niet in de hand, maar gelukkig zijn er wel altijd vrijwilligers te vinden welke het hoofd baanonderhoud Frans Regnerus willen helpen. Van de jeugd en wedstrijdcommissie was niemand aanwezig op de vergadering.
13e Door diverse oud-leden is gevraagd of er een mogelijkheid kan komen donateur te worden van onze tennisclub. Op verzoek van het bestuur heeft Ype zich hier mee bezig gehouden. Het resultaat van zijn denken is aan alle leden gemaild. Hierdoor kon het voorstel tijdens de vergadering positief worden afgesloten en zijn de eerste donateurs reeds ingeschreven.
14e. Het slot van ieder jaarvergadering is de rondvraag. Johannes Frietema vraagt zich af of je lid moet blijven van de bond. In een eerder agendapunt is hierover al enige tekst en uitleg gegeven. Als daar aanleiding toe is zal het bestuur zich over deze vraag gaan beraden. Frans Regnerus vraagt om het slottoernooi later in het jaar te organiseren. De wedstrijdcommissie neemt dit mee in haar overleg. Bote Bouma vraagt zich af of het niet mogelijk is tennislessen in de sporthal te gaan geven. Frits zegt toe dit te bespreken met de ambtenaar van sportzaken in de gemeente. Anneke Papma vraagt of de barcommissie nu bestaat uit twee personen. Frits zal binnenkort wederom een gesprek hebben met Joukje, hoe zij nu één en ander ziet en proberen voor een ieder duidelijkheid te scheppen. Jurjen Kingma bedankt het bestuur voor hun inzet voor de vereniging in 2017. Nu er nieuwe kozijnen met thermopane is geplaatst in de dames kleedkamer, vraagt Johanes Frietema zich af of er niet meer isolatiemaatregelen kunnen worden genomen. Hiervoor is subsidie beschikbaar. De penningmeester geeft aan dat er altijd nog een eigen bijdrage van de vereniging moeten worden betaald. Wel is het zo dat bij vervanging van b.v. kozijnen er voortaan alleen thermopane wordt geplaatst.
15e De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder nog een leuke en lekkere nazit en een tot ziens op de baan.