agenda voor de ledenvergadering op 24 januari

Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel 2019.
Hierbij nodigt het bestuur U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de L.T.C Ferwerderadiel. De vergadering wordt gehouden op donderdag 24 januari 2019 in de tenniskantine op het sportcomplex”de Boppeslach”te Ferwert.

Aanvang 19.30 uur.
Agenda
1.   Opening en mededelingen door de voorzitter.
2.   Vaststellen agenda.
3.   Jaarverslag 2018.
4.   Ingekomen stukken en mededelingen.
5.   Financieel verslag penningmeester.
6.   Verslag kascommissie penningmeester en benoeming nieuwe kascommissie.
7.   Begroting 2019.
8.   Vaststellen contributie 2019.
9.   Tennislessen 2019.
10. Pauze.
11. Bestuursverkiezing.        Klaas Rozema is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 15 minuten voor aanvang van de vergadering   aanmelden
bij de voorzitter.
12. Jaarverslagen commissies en afscheid en benoeming commissieleden. Activiteiten-Bar-Beheers-Jeugd-Redactie-Wedstrijd.
13. Rondvraag.